وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

فیلم کارگاه ها

Part 1- پروپوزال نویسی- دکتر سیداحمد سیدعلی نقی

 

Part  2- پروپوزال نویسی- دکتر سیداحمد سیدعلی نقی

 

Part 3- پروپوزال نویسی- دکتر سیداحمد سیدعلی نقی

 

End Note- دکتر پیام کبیری

 

 

SPSS- دکتر علی پاشا میثمی