وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برنامه زمانبندی کارگاه های دانشجویی

 

برنامه زمانبندی کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 

روز تاریخ ساعت نام کارگاه مدرس
دوشنبه 1398/8/13 14-12:30 پروپوزال نویسی (۱) دکتر سعید شکیبا

دکتر مهسا عباس زاده

یک شنبه 1398/8/19 14-12:30 پروپوزال نویسی (۲) دکتر سعید شکیبا

دکتر مهسا عباس زاده

سه شنبه 1398/8/28 15-13:30 Scientific writing(1) دکتر عرفان امینی
سه شنبه 1398/9/12 15-13:30 Scientific writing(2) دکتر عرفان امینی

 

محل برگزاری کارگاه: معاونت امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
گروه هدف: کارآموزان و کارورزان