وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

گروه های آموزشی

نه گروه از مجموع گروه های آموزشی دانشکده پزشکی و همچنین چهار گروه لوکال از گروههایی که چند بخش در بیمارستان دارند، به نمایندگی از این گروه ها در مجتمع مستقر می باشد. اسامی این گروه ها به شرح زیر می باشد:

ردیف نام گروه مدیر گروه
1 گروه بیماریهای داخلی آقای دکتر میرزازاده
2 گروه بیماریهای عفونی آقای دکتر عمادی
3 گروه بیماریهای کودکان آقای دکتر رئیس کرمی
4 گروه طب اورژانس آقای دکتر حسین نژاد
5 گروه پزشکی ورزشی آقای دکتر حلبچی
6 گروه پاتولوژی آقای دکتر عبدالهی
7 گروه رادیوانکولوژی آقای دکتر کاظمیان
8 گروه رادیولوژی آقای دکتر هاشمی
9 گروه طب فیزیکی و توانبخشی آقای دکتر رستمیان
10 گروه لوکال جراحی آقای دکتر امامی رضوی
11 گروه لوکال داخلی آقای دکتر نصیری طوسی
12 گروه لوکال رادیولوژی آقای دکتر هاشمی
13 گروه لوکال بیهوشی آقای دکتر بیگ محمدی