وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کوریکولوم های آموزشی

از نظر ریشه شناسی، کلمه کوریکولوم “برنامه درسی” از ریشه فعل لاتین currere به معنی اقدام کردن و حرکت کردن  گرفته شده است. از سال 1576 میلادی به بعد، از واژه کوریکولوم در محیط آموزشی استفاده شده است، اما برای اولین بار، در قرن 17 ام دانشگاه گلاسکو، از دوره ها و جریانات آموزشی اش به عنوان کوریکولوم نام برد.

 

جایگاه سازمانی کوریکولوم (برنامه درسی)  

ساختار نظام آموزش پزشکی کشور شامل: انواع موسسات آموزشی، برنامه های آموزشی و برنامه های درسی می باشد. برنامه آموزشی مجموعه عوامل مؤثر در ارائه يك برنامه درسی مي باشد. این عوامل شامل اساتيد با توانمندیهای خاص و تعريف شده، منابع و تجهیزات آموزشي مناسب، جايگاهها و عرصه های آموزشي، دانشجویان، و ساختار مديريتي می باشد.

 

تعریف کوریکولوم (برنامه درسی)  

در زمينه ارائه يك تعريف واحد از برنامه درسی، اختلاف نظر وجود دارد. اما می توان برنامه درسی را از طريق فرآیند و اجزاء آن دقیقتر تعريف کرد. برنامه درسی برنامه ای است که در آن برنامه ريزان آموزشی، پس از تعيين و اولويت بندي نيازهای عمومی و نیازهای فراگیران، پیامدهای آموزشی  و اهداف يادگيري تدوين می کنند، محتواي آموزشي تهيه می نمايند و روش ها و شيوه های آموزشی؛ ارزشیابی و بازخورد را انتخاب می نمايند که تمام این موارد را در قالب انواع کوریکولومهای آموزشی ارائه می دهند. همچنین هزینه بودجه، تجهیزات و تسهیلات لازم برای اجرا و عملیاتی سازی برنامه ها را نیز محاسبه و تعیین می کنند و نیروی انسانی (فراگیران، مدرسان و …) مورد نیاز در عملیاتی سازی برنامه ها را نیز مدیریت می کنند.