وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کسب تایید کامل حکم اعتبار بخشی آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) حکم تایید کامل اعتبار بخشی آموزشی  را کسب کرد.