وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارگاه های پژوهشی

 

 

جهت شرکت در گارگاه ”   Scientific writing” به روش زیر عمل کنید:

 

 

— واریز مبلغ 500000 ریال

— کد شناسه: 382076174140104000000000001164

— شماره حساب: 4001076103006756

 

— پس از واریز فیش، لطفاً فرم ثبت نام را از اینجا تکمیل کنید.

 

 

شماره تماس: 61192631

 

 

 

 

مقاله نویسی سطح 1و2

متا آنالیز سطح 1و2

نرم افزار Stata سطح 1و2

SPSS سطح 1و2

نقد و داوری مقالات

جستجوی بانکهای اطلاعاتی

محاسبه حجم نمونه

متدولوژی تحقیق سطح 1و2

بررسی روایی و پایایی ابزارها

Evidense- Based medicine

مالکیت معنوی مقالات

Quality study

شناسایی و کنترل متغیرهای مخدوش گر

اخلاق در پژوهش

روش پروپوزال نویسی