وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارگاههای آموزشی

  • کارگاه دستیار در نقش معلم
  • Resident as a Teacher
  • طراحی در سال 1391
  • مخاطب: دستیاران سال یک

  • کارگاه مهارتهای اولیه جراحی
  • Basic Surgical Skills
  • طراحی در سال 1392
  • مخاطب: دستیاران سال یک

  • کارگاه آشنایی با اصول پایه تعهد حرفه ای
  • Medical Professionalism
  • طراحی در سال 1393
  • مخاطب: اعضای هیات علمی
  • کارگاه مهارت های پایه برقراری ارتباط
  • Basic communication skills
  • طراحی در سال 1395
  • مخاطب: اعضای هیات علمی
  • کارگاه ارتباط استاد- دانشجو
  • Teacher-Student Relationships
  • طراحی در سال 1395
  • مخاطب: اعضای هیات علمی
  • کارگاه مهارت های برقراری ارتباط بین گروهی
  • Interprofessional communication skills
  • طراحی در سال 1395
  • مخاطب: اعضای هیات علمی
  • کارگاه شاگردپروری در جراحی
  • Surgical Mentoring
  • طراحی در سال 1394
  • مخاطب: اعضای هیات علمی
  • کارگاه مهارت های برقراری ارتباط پزشک- بیمار
  •   Physician-Patient communication skills
  • طراحی در سال 1395
   • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • کارگاه استدلال بالینی مبتنی بر شواهد
  • Evidence Based Clinical reasoning 
  • طراحی در سال 1402
   • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • بایدها و نبایدها در بازخورد
  • Feedback in Medical Education
  • طراحی در سال 1401
   • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • استفاده از ظرفیت منتورینگ در آموزش پزشکی برای کاهش فرسودگی
  • Mentoring and Burnout
  • طراحی در سال 1401
   • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • آموزش مشارکتی در سیستم سلامت
  • Collaborative Healthcare Education
  • طراحی در سال 1401
   • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • آموزش مهارتهای ارتباطی پزشک با بیماران انتوبه هوشیار به فراگیران
  • Communication Skills for Intubated Patient
  • طراحی در سال 1400
   • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • آموزش و تغییرات آن در گذر نسل ها
  • Generations and Education
  • طراحی در سال 1401
   • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • روش های ارزشیابی برنامه آموزشی
  • Educational Program Evaluation
  • طراحی در سال 1401
   • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • روش های آموزش گزارش خطاهای پزشکی به فراگیران
  • Educational Methods of Reporting Medical Errors
  • طراحی در سال 1401
   • مخاطب: اعضای هیات علمی