وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

رختکن دانشجویان

یک رختکن نیز با امکانات کمد به تفکیک آقا و خانم در طبقه همکف بیمارستان امام قرار دارد که مخصوص کارآموزان و دانشجویان غیر پزشکی دانشکده ها می باشد.ساعت کار رختکن از 7 لغایت 17 می باشد.