وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مقاله های دفتر توسعه

مقاله های دفتر توسعه تحقیقات بالینی

 

نویسنده مقاله عنوان مقاله
دکتر محمد جلیلی Burnout among healthcare professionals during COVID-19 pandemic: a cross-sectional study