وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

معرفی دپارتمان

 

 

شیری

علیرضا شیری همدانی
کارشناس سامانه های الکترونیکی
معاونت اموردانشگاهی

شیدایی

آزاده شیدایی
کارشناس سایت
معاونت اموردانشگاهی

عبداله پور

محسن عبداله پور
کارشناس مجازی سازی
معاونت اموردانشگاهی

قلیهان

غلامرضا قلیهان
مسئول هماهنگی
معاونت اموردانشگاهی