وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مرکز آزمون الکترونیک

 

  • این مرکز بر اساس تصمیم شورای آموزشی مجتمع مبنی بر الکترونیک کردن برگزاری آزمونهای، با ظرفیت 50 کامپیوتر برای برگزاری آزمونهای درون بخشی در سال 1393 راه اندازی گردید. بخش ها و گروههای آموزشی با تعیین وقت و تکمیل فرم درخواست، از این امکانات استفاده می نمایند.

 

 

 

 

 

 

  • از خصوصیات برگزاری آزمونها به روش الکترونیک، امنیت، سهولت در برگزاری، تسریع در اعلام نتاج، افزودن فیلم، عکس، سنجش ضریب سختی، ضریب تمایز سئوالات، آنالیز آماری، خودآزمایی و صرفه جویی در منابع و امکانات می باشد.
  • نرم افزار این مرکز اختصاصی بوده و با مشورت گروههای آموزشی طراحی گردیده است.
  • این مرکز علاوه بر ارائه خدمات به گروه پزشکی، در زمینه برگزاری آزمونهای گروههای کارمندی و دفتر پرستاری نیز مشارکت دارد.