وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مدیر امور بین الملل

 

    • معاون امور دانشگاهی: دکتر کامران رودینی
    • مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و انکولوژی
    • رتبه علمی:  استادیار

 

 

برخی از وظایف مهم به شرح زیر می باشد:

1) ارتقاء سایت بین الملل مجتمع با هماهنگی واحد IT و روابط عمومی
2) توسعه کمی و کیفی دوره های آموزشی بالینی برای فراگیران بین المللی در سطح مجتمع با هماهنگی دانشکده پزشکی
3) انجام امور مربوط به دانشجویان، دستیاران و فلوهای بین الملل در مجتمع
4) برنامه ریزی و اجرای پروژه های مشترک آموزشی و پژوهشی با سایر مراکز معتبر علمی در سطح کشور و بین الملل با هماهنگی دانشکده های ذیربط
5) شرکت در جلسات معاونت امور بین الملل دانشکده پزشکی و دانشگاه و انتقال نظرات و راهبردها

مسئول دفتر: خانم معصومه صادقپور

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2834 تماس حاصل نمایید