وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

شیوه نامه و فرم های جشنواره پژوهشی مجتمع در سال 1402

 

فراخوان

جشنواره پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره جهت تقدیر از فعالیت های پژوهشی انجام شده در سال 1401 توسط اعضای محترم هیات علمی، فراگیران و کارشناسان محترم بخش ها و مراکز تحقیقاتی در آذرماه سال 1402 با نکو داشت هفته پژوهش برگزار خواهد شد.

 

شیوه نامه جشنواره پژوهشی مجتمع

نامه

فرم شماره یک- هیئت علمی

فرم شماره دو- دستیار

فرم شماره سه- کارآموز و کارورز

فرم شماره چهار- کارشناسان

فرم شماره پنج- پیشگام پژوهشی

فرم شماره شش- بخش و مراکز تحقیقاتی

 

شماره تماس دبیرخانه جشنواره:  61192689