وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

شورای مشترک با دانشکده ها

این شورا از سال 1394 راه اندازی گردیده و متشکل از نمایندگان تام الاختیار دانشکده ها و معاون دانشگاهی می باشد که هر ماه جلسه داشته و به بررسی و رفع مشکلات فراگیران غیر پزشکی دانشکده های تابعه دانشگاه در مجتمع می پردازد.