وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

شوراها و کمیته ها

 

صالحی محمدرضا
کلانتر
دارائی
نعمانی پور

شورای فرهنگی

مومنی سیدعلی
طاهر محمد
احمدی تفتی   سیدمحسن
مهرپویا

کمیته دستیاری

کرامتی محمدرضا جراحی عمومی