وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

روسای دفاتر معاونت

 

مومنی سیدعلی
کلانتر
کرامتی محمدرضا جراحی عمومی
رودینی کامران  خون
رودینی کامران  خون