وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

خط مشی

پویایی و کارآمدی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب به مراجعین بوده و به عبارتی هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود که بیشترین تبلور این خدمات در قسمت امانت کتابخانه می باشد. لذا کتابخانه بیمارستان بهارلو بر خود لازم می داند که با پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و تبعیض در سیستم امانت خود، درجهت بهبود و سهولت سرویس دهی در میز امانت تلاش نموده و با پیگیری منظم دیرکرد ها و نیز کامپیوتری نمودن میز امانت، این امکان را فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه آمارهای لازم از میز امانت می بایست مشکلات موجود را بررسی و مرتفع نموده و نیز بر روند پیشرفتها آگاهی یابد.

 

عضویت: منظور از عضویت در کتابخانه، ارائه مدارک مورد نیاز و ورود اطلاعات شخص متقاضی به نرم افزار کتابخانه ای می باشد.
اعضا: سه گروه افراد که در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) مشغول فعالیت می باشند می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.
الف) هیأت علمی: اعم از شاغل و بازنشسته
ب) فراگیران: اعم از دکترای فوق تخصصی، فلوشیپ، دکترای تخصصی، اینترن و استاجر
ج) کارکنان

 

امانت: تنها به اعضای کتابخانه منابع امانت داده می شود و به سایرین از طریق امانت بین کتابخانه ای این خدمت تعلق می گیرد.

 

اتاق رایانه: تنها اعضای کتابخانه امکان استفاده از آن را دارند.

 

سالن مطالعه: اعضای کتابخانه امکان استفاده از سالن را دارند و در مواقعی که به اصطلاح پیک کاری نباشد و فضای کافی موجود باشد این امکان به اعضای هیأت علمی و فراگیران دیگر که در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول باشند تعلق می گیرد.
در قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد. لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد. در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد.

 

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد:
اعضاء تعداد منبع مدت امانت
اعضاء هئیت علمی 4 جلد 30روز
فراگیران 2 جلد 15روز
کارکنان 2 جلد 15 روز

 

تبصره1- مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی برحسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد.

تبصره2- مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند.

تبصره3 – منابع زیر امانت داده نمی شوند:
الف) کتابهای مرجع
ب) پایان نامه (امکان استفاده از پایان نامه ها در اتاق کامپیوتر وجود دارد.)
ج) کتابهای رزرو شده

 

جریمه دیرکرد:
در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود ضمن اطلاع رسانی به صورت ارسال پیام به پست الکترونیکی عضو، جریمه دیر کرد به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
الف) تأخیر به مدت 7 روز به امانت دهنده یادآوری میشود
ب) تأخیر بیش از 7 روز تا 15 روز، ابتدا اخطار و سپس به ازای هر روز تأخیر تا 10روز از امانت هر نوع کتاب محروم خواهد بود
ج) تأخیر بیش از 15 روز منجر به تعلیق کارت عضویت برای مدت 2 ماه خواهد شد، عضو تا زمانی که امانت گرفته شده را به کتابخانه برنگرداند از امانت کتاب محروم و مشمول جبران خسارت خواهد شد.

 

جبران خسارت:
الف) چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثر ظرف مدت یک ماه می باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می باشد.
ب) چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار (داخل و خارج کشور) نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین نماید. در غیر اینصورت پرداخت جریمه به شرح زیر خواهد بود:
1-ب) کتاب مطابق قیمت روز با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.
2-ب) درمورد کتابهای چند جلدی یا دوره ای، چنانچه یک جلد از آن مفقود گردد و تهیه آن امکان پذیر نباشد، امانت گیرنده موظف است قیمت یک دوره کامل کتاب را با نرخ روز و یا ارز آزاد (کتب لاتین) پرداخت نماید.
3-ب) امانت گیرنده می بایست در اسرع وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید و تا حصول نتیجه، کارت عضویت وی ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

 

تسویه حساب:
الف) اعضا هیأت علمی در صورت بازنشستگی، بازخرید، مأموریت بیش از سه ماه، فرصت مطالعاتی یا انتقال به دانشگاه دیگر بایستی با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نمایند.
ب) دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاه ها بایستی از کتابخانه واحد مربوطه فرم تسویه حساب دریافت نمایند
ج) کارکنان دانشگاه در صورت بازنشستگی، بازخرید یا انتقال به سایر دانشگاه ها می بایست با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نماید

 

رعایت نظم در کتابخانه:
اعضاء کتابخانه هنگام مراجعه و امانت گرفتن منابع علمی، بـه منظـور استفـاده هـرچـه بیشتـر از محیـط آرام کتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن موظف به رعایت موارد زیر می باشند:
1- رعایت سکوت مطلق در تمام محیط کتابخانه الزامی است
2- خودداری از خوردن، آشامیدن
3- سیگار کشیدن در فضای کتابخانه اکیدا” ممنوع میباشد.
4- از به جای گذاشتن وسایل شخصی در صورت خروج از کتابخانه جداً خودداری فرمایید.

 

مجموعه سازی:
تهیه منابع کتابخانه بر اساس نیازسنجی از کاربران کتابخانه و مدیران گروه های آموزشی بیمارستان انجام می شود.
پس از نیازسنجی، شورای کتاب به بررسی پرداخته و مطابق با بیشترین نیاز و بودجه در دسترس، منابع را تأیید می نمایند.
کتابدار مسئول مجموعه سازی اقدام به تهیه منابع از طریق ناشرین کرده و پس از گذراندن مراحل اداری خرید انجام می گیرد.
این کتابخانه همچنین منابع اهدایی را پس از بررسی های مختلف در صورت تأیید به مجموعه اضافه می کند.

در ستون سمت راست سایت بعد از گزینه خط مشی گزینه میز مرجع مجازی قرار گیرد. سپس در صفحه مربوط به آن این توضیحات درج گردد.
جهت استفاده از میز مرجع مجازی به آیین نامه راهنمای میز خدمت مجازی کاربران مراجعه فرمایید.

کتابخانه بیمارستان دارای مجموعه ای از خط مشی ها و فرایندهای شفاف براساس خط مشی و فرآیند جاری سازمان مادر است. این خط مشی و فرآیندها شامل موارد زیر است:
•دسترسی به خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی
•دسترسی به منابع چاپی و غیرچاپی
•دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات و سامانه ها
•مجموعه سازی و سازماندهی منابع چاپی و غیر چاپی
•گردش منابع / امانت
•امانت بین کتابخانه ایی
•خدمات مرجع مجازی
•آموزش کاربران و کارکنان کتابخانه
•امور اجرایی و اداری