وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

خانه استاد

مراسم افتتاح خانه استاد مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور نزدیک به هشتاد نفر از پیشکسوتان دانش پزشکی، دکتر بهادری (رئیس دفتر دانش‌آموختگان دانشگاه)، دکتر رستمیان (معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه)، دکتر صادق نیت (رئیس مجتمع)، دکتر رئیس کرمی (معاون اموردانشگاهی) و دکتر مکارم (معاون درمان مجتمع)، دکتر گتمیری (قائم‌مقام دفتر دانش‌آموختگان دانشگاه) و دکتر رزم پا (رئیس دفتر دانش‌آموختگان مجتمع) روز چهارشنبه 30 خرداد 97 در مرکز همایش‌های امام مجتمع برگزار شد. و خانه استاد واقع در ساختمان معاونت اموردانشگاهی، بصورت رسمی افتتاح شد.

 

 

 MG 7461
 MG 7437
 MG 7344
 MG 7367
 MG 7074
 MG 6870
 MG 6794
 MG 6807
 MG 6852
 MG 7461
 MG 7099
 MG 7422
 MG 6764
 MG 6769
 MG 6771
 MG 6838
 MG 6846
 MG 6883
 MG 7084
 MG 6913
 MG 7087
 MG 6994
 MG 6991
 MG 6969
 MG 7044
 MG 7047
 MG 7157
 MG 7130
 MG 7136
 MG 7417
 MG 7320
 MG 7316
 MG 7215
 MG 7191
 MG 7262
 MG 7113
 MG 7093
 MG 7092
 MG 7047
 MG 6782