وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

جشنواره و افتخارات

جشنواره آموزشی، پژوهشی و بین الملل سال 1400

این جشنواره از سال 1385 راه اندازی گردید و همه ساله در ابتدای سال تحصیلی به منظور قدردانی از اساتید، دستیاران و فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و بین الملل برگزیده در محورهای مختلف این جشنواره برگزار می گردد.