وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

بیانیه رسالت

کتابخانه بیمارستان مطابق با رسالت سازمان مادر مأموریت دارد تا نسبت به فراهم سازی خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی برای کاربران اقدام نماید. خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی باید بتواند به طور مؤثر و کارآمد نیازهای اطلاعاتی کاربران خود را پاسخگو باشد. این خدمات زمینه و تمهیدات لازم برای تهیه، ذخیره و اشاعه اطلاعات علمی موردنیاز کاربران را فراهم می آورد تا بدین وسیله موجبات ارتقاء سطح مراقبت از بیمار و سلامت جامعه فراهم گردد.