وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع بیست ششمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، سه شنبه 19 شهریورماه 1402 در سالن شورای دفتر ریاست مجتمع برگزار شد.