وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برنامه راهبردی

 

هدف استراتژیک: توسعه پژ وهش های مرتبط در حوزه سلامت

توسعه پژوهشها دارای 8 هدف عملکردی میباشد:

 • 1- حمایت و توسعه دفتر تحقیقات بالینی به عنوان مرکزتحقیقات در جهت توسعه پژوهش، حمایت و تشویق پژوهشگران و پیگیری امور پژوهشی
 • عنوان برنامه: نیاز سنجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دفترتوسعه تحقیقات بالینی
 • اقدام اجرائی: برگزاری جشنواره پژوهشی در جهت حمایت و تشیویق پژوهشگران
  نیاز سنجی نیروی انسانی مورد نظردر توسعه تحقیقیات بالینی و تامین نیروی انسانی
  توسعه تعامل مجتمع و مراکز تحقیقاتی با تشکیل جلسات
  بهبود نگرش مسئولان پژوهش – تعداد جلسا ت مصوبات-مصوبات اجرا ش
 • شاخص عملکردی: افزایش کیفی و کمی محصولات پژوهشی
  مقالات-طرح ها-گرنت ها- ارتقای پژوهشی براساس سامانه علم سنجی و پایگاه های معتبر داخلی و خارجی
 • 2- افزایش تعامل مجتمع و مراکز تحقیقاتی با تشکیل جلسات در جهت بهبود نگرش مسئولان پژوهش
 • عنوان برنامه: تشکیل شورای مشترک مراکز تحقیقاتی و نمایندگان پژوهشی بخشها با مسئولین مجتمع جهت افزایش تعامل و حل مشکلات موجود
 • اقدام اجرائی: برگزاری جلسات منظم فصلی براساس تقویم پژوهشی سالانه
 • شاخص عملکردی: آمار تعداد جلسات-حاضرین- مصوبات- مصوبات اجرا شده
 • 3- بررسی وضع فعلی پژوهش مجتمع و جمع آوری و ارائه مستمر آمار
 • عنوان برنامه: راه اندازی نظام نیاز سنجی توسعه و تشویق پژوهش های هدفمند در ارتباط با مشکلات درمانی و آموزشی مجتمع
 • اقدام اجرائی: برگزاری جلسات منظم فصلی براساس تقویم پژوهشی سالانه طراحی و درخواست کارنامه پژوهشی فصلی اساتید بخشها و محققین مراکز تحقیقاتی واقع در مجتمع حاوی مقالات -طرح ها-گرنت ها- ارتقای پژوهشی بر اساس سامانه علم سنجی و پایگاههای معتبر داخلی و خارجی
  شاخص عملکردی: آمار تعداد جلسات – حاضرین – مصوبات – مصوبات اجرا شده

4 – بررسی وضع فعلی پژوهش مجتمع و جمع آوری و ارائه مستمر آمار
عنوان برنامه: ایجاد بانک اطلاعات دستاوردها و امکانات پژوهشی مجتمع
اقدام اجرائی: ارتباط الکترونیک سایت مدیریت پژوهش و فناوری با سامانه پژوهشیار
تعریف بانک اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی برای هیئت علمی به عنوان مرجع
شاخص عملکردی: خروجی گرفتن داده ها از سایت و بررسی کارنامه ها

5- ترغیب و تشویق هیئت علمی توانمند و جوان در انجام پژوهش
عنوان برنامه: تدوین و اجرای نظام تشویق پژوهش های برتر و مقالات منتج از پایان مه های اعضای هیئت علمی و فراگیران
اقدام اجرائی: مکاتبه با پژوهشگران در خصوص نحوه اختصاص گرنت پژوهشی
اختصاص امتیارات و تشویق ها به پژوهشهایی که افلیشن مجتمع در آنها ذکر شده باشد و یا تقدیر و تشکر از مجتمع بعمل آمده باشد

6- آشنا سازی اعضای هیئت علمی و فراگیران با توانایی های منحصر به فردمجتمع
عنوان برنامه: تدوین و اجرای نظام تشویق پژوهش های برتر و مقالات منتج از پایان نامه های اعضای هیئت علمی و فراگیران
اقدام اجرائی: برنامه ریزی جهت پرزنت امکانات آموزشی و پژوهشی مجتمع در جشنواره پژوهشی مجتمع
برنامه ریزی جهت پرزنت امکانات آموزشی و پژوهشی در فضای مجازی و سایت بیمارستان
شاخص عملکردی: مانیتورینگ سایت و فضای مجازی

7- طراحی و اجرای برنامه های آموزش اخلاق در پژوهش ویژه فراگیران و هیئت علمی
عنوان برنامه: طراحی و اجرای کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش
اقدام اجرائی: برگزاری کارگاههای آموزشی اخلاق پزشکی بطور منظم
شاخص عملکردی: ارائه فصلی آمار کارگاه ها و تعداد شرکت کنندگان

8 – تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید مبتنی بر شرکت های دانش بنیان
عنوان برنامه: جمع آوری اطلاعات شرکت های دانش بنیان موجود و در حال تاسیس واقع در مجتمع