وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارگاه های پژوهشی

مقاله نویسی سطح 1و2

متا آنالیز سطح 1و2

نرم افزار Stata سطح 1و2

SPSS سطح 1و2

نقد و داوری مقالات

جستجوی بانکهای اطلاعاتی

محاسبه حجم نمونه

متدولوژی تحقیق سطح 1و2

بررسی روایی و پایایی ابزارها

Evidense- Based medicine

مالکیت معنوی مقالات

Quality study

شناسایی و کنترل متغیرهای مخدوش گر

اخلاق در پژوهش

روش پروپوزال نویسی