وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارگاههای آموزشی

  • کارگاه دستیار در نقش معلم
  • Resident as a Teacher
  • طراحی در سال 1391
  • مخاطب: دستیاران سال یک

  • کارگاه مهارتهای اولیه جراحی
  • Basic Surgical Skills
  • طراحی در سال 1392
  • مخاطب: دستیاران سال یک

  • کارگاه آشنایی با اصول پایه تعهد حرفه ای
  • Medical Professionalism
  • طراحی در سال 1393
  • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • کارگاه شاگردپروری در جراحی
  • Surgical Mentoring
  • طراحی در سال 1394
  • مخاطب: اعضای هیات علمی
  کارگاه مهارت های پایه برقراری ارتباط

  • Basic communication skills
  • طراحی در سال 1395
  • مخاطب: اعضای هیات علمی

   

  • کارگاه ارتباط استاد- دانشجو
  • Teacher-Student Relationships
  • طراحی در سال 1395
  • مخاطب: اعضای هیات علمی

  کارگاه مهارت های برقراری ارتباط بین گروهی

  • Interprofessional communication skills
  • طراحی در سال 1395
  • مخاطب: اعضای هیات علمی

  • کارگاه مهارت های برقراری ارتباط پزشک- بیمار
  •   Physician-Patient communication skills
  • طراحی در سال 1395
  • مخاطب: اعضای هیات علمی