وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

کارشناسان کتابخانه

ID Card Limooee.Com

لیلا وکیلی
مسئول اجرایی کتابخانه های مجتمع
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات)

ID Card Limooee.Com

سیده مرضیه صالحی
مسئول کتابداری پزشکی
کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی

ID Card Limooee.Com

مختار رضایی مقدم
کتابداری