وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

معرفی دپارتمان

 

 

ID Card Limooee.Com

علیرضا شیری همدانی
کارشناس مسئول سامانه های الکترونیکی
معاونت اموردانشگاهی

ID Card Limooee.Com

آزاده شیدایی
کارشناس مسئول سایت
معاونت اموردانشگاهی

ID Card Limooee.Com

محسن عبداله پور
کارشناس مسئول مجازی سازی
معاونت اموردانشگاهی

ID Card Limooee.Com

غلامرضا قلیهان
مسئول هماهنگی
معاونت اموردانشگاهی