وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

مدیر امور آموزش

 

 • رئیس دفتر: دکتر مریم مهرپویا
 • رشته: متخصص اینترونشنال کاردیولوژی
 • مرتبه علمی: دانشیار

 

 

 

 • وظایف:
 • یکپارچه سازی کلیه فعالیتهای مرتبط با فراگیران در مجتمع
 • ارزیابی و تبیین راهکارهایی بر بهبود آموزش درون بخشی به فراگیران جهت ارائه به شورای آموزشی مجتمع
 • همکاری با دفتر توسعه آموزش در ارزشیابی عملکرد بخش ها و گروههای آموزشی در رابطه با فراگیران براساس کوریکولومهای مصوب
 • تبیین راهکارهای مناسب بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی،پژوهشی و رفاهی به فراگیران
 • شرکت در جلسات دانشکده پزشکی در خصوص امور مرتبط با فراگیران
 • رسیدگی به شکایات واصله از فراگیران در سطح مجتمع طبق آیین نامه مصوب شورای آموزشی
 • نظارت مستمر بر تشکیل جلسات کمیته های زیر مجموعه و اجرای مصوبات آنان
 • نظارت بر حسن اجرای ضوابط اصول رفتار حرفه ای فراگیران
 • اجرای اعتبار بخشی آموزشی در حوزه های مرتبط با فراگیران و همکاری با دفتراعتباربخشی مجتمع

 

 

مسئول دفتر: خانم آزاده شیدایی

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2486 تماس حاصل نمایید