وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

صورتجلسات پژوهشی

بیست و ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه  19 شهریور ماه 1402 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن شورای دفتر ریاست مجتمع برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه

بیست و پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه  23 خردادماه 1402 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن شورای دفتر ریاست مجتمع برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه

بیست و چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه  16 اسفند 1401 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن شورای دفتر ریاست مجتمع برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه

بیست و سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه  22 شهریور 1401 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن شورای دفتر ریاست مجتمع برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه

بیست و دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه  24 خرداد 1401 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن شورای دفتر ریاست مجتمع برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه

بیست و یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه  11 اسفند 1400 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن تصویربرداری مجتمع برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه

بیستمین صورتجلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1400 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن جلسات دفتر ریاست مجتمع برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 25 خردادماه 1400 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن تصویربرداری مجتمع برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه

هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 12 اسفندماه 99 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه    محتوی 1 

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 25 آذرماه 99 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن شورای دفتر ریاست (بصورت مجازی) برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه    محتوی 1 

شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 26 شهریورماه 99 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه    محتوی 1     محتوی 2     محتوی 3

پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 3 خردادماه 99 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه     محتوی 1 

چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 12 آذرماه 98 ساعت 7/30  به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

 

دانلود: صورتجلسه     محتوی 1      محتوی 2

سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 26 شهریورماه 98 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

 

دانلود:  صورتجلسه     محتوی 1     محتوی 2     محتوی 3     محتوی 4     محتوی 5     محتوی 6     محتوی 7

دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 28 خردادماه 98 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 7 اسفندماه 97 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

دهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 18 دیماه 97 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

نهمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 10 مهرماه 97 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

هشتمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 9 مردادماه 97 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

هفتمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن بوستان (تالار امام) برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

ششمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 7 شهریور ماه 96 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن جلسات معاونت اموردانشگاهی برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

پنجمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 17 اسفندماه 95 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن جلسات معاونت اموردانشگاهی برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

چهارمین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 2 آبان ماه 95 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن جلسات معاونت اموردانشگاهی برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

سومین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 29 تیر ماه 95 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن جلسات معاونت اموردانشگاهی برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

دومین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن جلسات معاونت اموردانشگاهی برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه

اولین جلسه شورای پژوهشی مجتمع، با حضور رابطین پژوهشی بخشها و مراکز تحقیقاتی مجتمع در تاریخ سه شنبه 20 بهمن ماه 94 ساعت 7/30 به همت دفتر توسعه تحقیقات بالینی معاونت امور دانشگاهی مجتمع، در سالن جلسات معاونت اموردانشگاهی برگزار شد.

 

دانلود:  صورتجلسه