وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

شورای اجرایی معاونت

 

این شورا متشکل از معاون امور دانشگاهی و روسای دفاتر و مدیر حوزه هر هفته شنبه ها تشکیل جلسه داده و موضوعات مطرح شده از طرف دفاتر را بررسی و ارائه طریق می نماید.

 

 

اعضای شورا: