وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

شورای آموزشی و پژوهشی

این شورا به منظور همفکری، تشریک مساعی و اتخاذ تصمیم گروهی در رابطه با موضوعات آموزشی و پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تشکیل می گردد.

جلسات شورای آموزشی و پژوهشی با هدف بررسی مشکلات و پیشنهادات آموزشی و پژوهشی ارجاعی از طرف   معاونت امور دانشگاهی و گروههای آموزشی به منظور هماهنگی اجرایی تصمیمات در امور آموزشی و پژوهشی مجتمع  تشکیل می گردد.

 • اعضاء:
 • رییس مجتمع
 • معاون امور دانشگاهی مجتمع
 • مدیران گروههای آموزشی مستقر در مجتمع
 • مدیران گروههای آموزشی لوکال مجتمع
 • تعدادی از اعضای هیئت علمی به انتخاب معاون امور دانشگاهی
 • روسای دفاتر معاونت امور دانشگاهی

 

 • شرح وظایف:
 • بررسی و تصویب موضوعات آموزشی ارجاعی از طرف معاونت امور دانشگاهی
 • بررسی و تصویب موضوعات پژوهشی ارجاعی از طرف معاونت امور دانشگاهی
 • بررسی و تصویب برنامه استراتژیک آموزشی و پژوهشی
 • بررسی و تصویب موضوعات مربوط به هیئت علمی
 • بررسی و تصویب امور مربوط به فراگیران در مجتمع
 • بررسی و تصویب آئین نامه تشویق اعضای هیئت علمی در مجتمع
 • بررسی و تصویب فرآیند ارزشیابی فعالیت های آموزشی بخش ها