اجرایی

شورای اجرایی معاونت

آموزش و پژوهش

شورای آموزشی و پژوهشی

فرهنگی

شورای فرهنگی

اخلاق

کمیته اخلاق سازمانی

بیمار

کمیته آموزش به بیمار

دستیاری

کمیته دستیاری

کارآموزی-کارورزی

کمیته کارآموزی و کارورزی