چهارشنبه دوم آبان ماه 1397 سومین دورهمی اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستاتی امام خمینی (ره) با حضور دکتر دکتر رئیس کرمی (معاون امور دانشگاهی) و تعدادی از اساتید، در خانه استاد مجتمع تشکیل شد.