• رئیس دفتر: دکتر عرفان امینی
  • رشته: متخصص اورولوژی
  • مرتبه علمی: استادیار

 

 

    • وظایف:
    • شرکت در جلسات معاونت بین الملل دانشکده پزشکی و دانشگاه و انتقال نظرات و راهبردها
    • پیشبرد اهداف استراتژیک آموزشی و پژوهشی در امور بین الملل
    • تلاش در اجرای راهبرادهای بین الملل سازی دانشگاه در مجتمع

 

مسئول دفتر: خانم معصومه صادقپور

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2834 تماس حاصل نمایید