وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دفتر توسعه آموزش

 

 

 • رئیس دفتر: دکتر محمدرضا کرامتی
 • رشته: جراحی عمومی- فلوشیپ جراحی کلورکتال
 • مرتبه علمی: دانشیار

 

 

وظایف:

  • تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی و فراگیران
  • برگزاری دوره های آموزشی برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراگیران
  • ارزیابی و ارتقای مهارتهای آموزشی در فراگیران
  • توسعه آموزش الکترونیک و آموزش های مجازی در مجتمع
  • تعامل سازنده با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
  • ارزشیابی عملکرد بخش ها و گروههای آموزشی بر اساس کوریکولوم های مصوب
  • پایش برمامه های آموزشی در حال اجرا در بخش های مجتمع
  • اجرای اعتباربخشی آموزشی در حوزه های مرتبط با اجرا و پایش فرآیندها و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی

 

مسئول دفتر: خانم معصومه صادقپور

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2834 تماس حاصل نمایید