وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دفتر تدوین پروتکل ها

 

 

 • رئیس دفتر:
 • رشته:
 • مرتبه علمی:

 

 

  • وظایف:
  • طراحی گایدلاین آموزشی بخش ها
  • کنترل، نظارت و پایش گایدلاین های تدوین شده بخش های اداری از بعد آموزش
  • همکاری مناسب با دفتر فراگیران بمنظور تشکیل R&D آموزش
  • همکاری مناسب با دفتر تدوین گایدلاین های معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 • مسئول دفتر: خانم معصومه صادقپور
 • جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2834 تماس حاصل نمایید