• رئیس دفتر: دکتر حمید عمادی کوچک
  • رشته: متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
  • مرتبه علمی: استاد

 

وظایف:

  • ارتباط مستمر با اعضای هیئت علمی بمنظور آگاهی و کسب نظرات آنان در مورد مشکلات آموزشی، اداری و رفاهی
  • تشکیل جلسات توجیهی برای هیئت علمی جدیدالورود و تمام وقت
  • پیگیری راه اندازی پرتال عملکرد هیئت علمی
  • برنامه ریزی در خصوص مستندسازی و جمع آوری فعالیت های هیئت علمی به منظور ارتقاء و ترفیع بموقع آنان
  • برنامه ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی با همکاری دفتر توسعه آموزش
  • نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیئت علمی
  • نظارت بر حسن اجرای ضوابط اصول رفتار حرفه ای
  • اجرای اعتباربخشی آموزشی و برنامه استراتژیک آموزشی – پژوهشی مجتمع در حوزه های مرتبط با اعضای هیئت علمی و همکاری با دفتر اعتباربخشی مجتمع

مسئول دفتر: خانم زینب صادقپور

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2838 تماس حاصل نمایید