وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دفتر امور هیئت علمی

 

 • رئیس دفتر: دکتر حمید عمادی کوچک
 • رشته: متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
 • مرتبه علمی: استاد

 

وظایف:

 • ارتباط مستمر با اعضای هیئت علمی بمنظور آگاهی و کسب نظرات آنان در مورد مشکلات آموزشی، اداری و رفاهی
 • تشکیل جلسات توجیهی برای هیئت علمی جدیدالورود و تمام وقت
 • پیگیری راه اندازی پرتال عملکرد هیئت علمی
 • برنامه ریزی در خصوص مستندسازی و جمع آوری فعالیت های هیئت علمی به منظور ارتقاء و ترفیع بموقع آنان
 • برنامه ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی با همکاری دفتر توسعه آموزش
 • نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیئت علمی
 • نظارت بر حسن اجرای ضوابط اصول رفتار حرفه ای
 • اجرای اعتباربخشی آموزشی و برنامه استراتژیک آموزشی – پژوهشی مجتمع در حوزه های مرتبط با اعضای هیئت علمی و همکاری با دفتر اعتباربخشی مجتمع

مسئول دفتر: خانم زینب صادقپور

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2838 تماس حاصل نمایید