وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دستورالعمل اجرای طرح های پژوهشی

 

1- هر پژوهش بايد بر اساس پروپوزال مصوب و نیز اخذ کد اخلاق به انجام برسد.

 

2- در کارآزمايي هاي باليني در مواردي که لازم است رضايت نامه ي آگاهانه به صورت کتبي اخذ شود، فرم رضايت نامه بايد تدوين و به پروپوزال پيوست شده باشد.

 

3- پيش از تصويب يا تأييد پروپوزال از سوي کميته ي مستقل اخلاق در پژوهش، اجراي پژوهش نبايد شروع شود.

 

4- در صورتی که محیط اجرای پروپوزال های پژوهشی بیمارستان امام خمینی باشد الزاما یکی از اساتید شاغل در بیمارستان می باید به عنوان مجری یا همکار طرح حضور داشته و اجرای طرح با هماهنگی و مجوز دفتر توسعه تحقیقات بالینی صورت گیرد. لازم به ذکر است که در مورد طرحهای حوزه پرستاری و پاراکلینیک، همکار یا مجری طرح می تواند از کارکنان شاغل در این حوزه باشد.

 

5- کميته ي سازمانی اخلاق در پژوهش علاوه بر بررسي و تصويب پروپوزال، اين حق را دارد که طرحها را در حين و بعد از اجرا از نظر رعايت ملاحظات اخلاقي مورد پايش قرار دهد. اطلاعات و مدارکي که براي پايش از سوي کميته ي اخلاق در هر زمان از انجام طرح درخواست ميشود، بايد از سوي پژوهشگران در اختيار اين کميته گذاشته شود.

 

6- اگر در طول اجراي پژوهش تغييري در نحوه اجراي پژوهش داده شود يا اطلاعات جديدي به دست آيد که احتمال داشته باشد بر تصميم آزمودني مبني بر ادامه ي شرکت در پژوهش تاثير گذار باشد، بايد به اطلاع کميته ي اخلاق رسانده شود و در صورت موافقت کميته با ادامه ي پژوهش، مراتب به اطلاع آزمودني رسانده شود و رضايت آگاهانه مجددا اخذ گردد.

 

7- اگر در حين اجراي پژوهش، آزمودني داراي ظرفيت، ظرفيت خود را از دست بدهد يا آزمودني فاقد ظرفيت، واجد ظرفيت شود، بايد با توجه به تغيير حاصله، رضايت آگاهانه براي ادامه ي پژوهش از سرپرست قانوني يا خود فرد اخذ شود.

 

8- نحوه ي گزارش نتايج پژوهش بايد ضامن حقوق مادي و معنوي تمامي اشخاص مرتبط با پژوهش، از جمله خود پژوهشگر يا پژوهشگران، آزمودني ها و مؤسسه ي حمايت کننده ي پژوهش باشد.

 

9- در کارآزمایی های بالینی فرم رضايت آگاهانه بايد توسط- يا عضو ديگري از تيم پژوهشي که آگاهي و توانايي لازم را دارد، حداقل در دو نسخه تهيه شود که يک نسخه ي آن به آزمودني تحويل داده ميشود و نسخه ي ديگر بايد توسط پژوهشگر نگهداري شود.

 

10- نقض هریک از مفاد فوق به علاوه هرگونه سرقت معنوی، داده سازی، تحریف داده ها و عدم رعایت کدهای اخلاق در پژوهش، …. از مصادیق تخلف پژوهشی محسوب شده و گزارش آن به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می شود تا بر اساس تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات پژوهشی مجازات لازم در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که هرگونه اخلال در روند انجام طرحهای پژوهشی توسط پرسنل مجتمع از مصادیق تخلف محسوب می شود.

 

11- در پژوهش هايي که مفاد اين راهنما و کدهای اخلاق در پژوهش نقض شده است، انتشار مقاله مجاز نمی باشد و در صورت چاپ مقاله طبق ضوابط عمل خواهد شد.

 

این دستورالعمل بر اساس قوانین مربوط به تخلفات پژوهشی پزشکی و مجازات های آن (کتاب حقوق انتظامی پزشکی. آقای دکتر محمود عباسی، چاپ دوم) و مصوبات کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی تنظیم شده است.