وبسایت معاونت دانشگاهی

خبر ویژه

وبسایت معاونت دانشگاهی امام خمینی (ره) رونمایی شد

برگزاری کارگاه های حمایت های حیاتی قلبی پیشرفته (ACLS) ویژه کارورزان داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

به منظور ارتقاء مهارت های عملی احيای قلبي- ريوي (CPR) کارورزان داخلی در مجتمع و پیرو هماهنگی گروه داخلی با معاونت امور دانشگاهی 4 دوره کارگاه آموزشی ACLS برای ٤٣ نفر از اینترن داخلی در مرکز مهارت های بالینی مجتمع برگزار گردید.

 

 

 


شبيه سازي باليني مهارت های اورژانس و اجرای تمرین تریاژ در بلایا مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

شبيه سازي باليني مهارت های اورژانس و اجرای تمرین تریاژ در بلایا با استفاده از سناريوهای مگا كد استاندارد و با تأکید بر ارزیابی مهارت های حمایت های حیاتی پایه و پیشرفته قلبی،


کارگاه آموزشی مهارت های عملی مورد نیاز پزشکان در اورژانس

کارگاه آموزشی مهارت های عملی مورد نیاز پزشکان در اورژانس و فوریت ها با تأکید بر آموزش مهارت های حمایت های حیاتی پایه و پیشرفته قلبی، حمایت های حیاتی پیشرفته تروما، اداره راه هوایی و روش های انتقال مصدومین